CIBIO  
Volver

Oferta Tesi Doctoral

Instituto Universitario de Investigación CIBIO
(Centro Iberoamericano de la Biodiversidad)

Universitat d'Alacant

Període:  A partir de Gener de 2017

 

Descripció: Se sol·liciten candidats que estiguen en disposició d'obtenir un contracte o beca predoctoral per a realitzar una tesi doctoral en el marc d'un Projecte d'Investigació concedit pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Títol del projecte: ANÁLISIS GLOBAL DE LAS INTERACCIONES MULTITRÓFICAS EN SISTEMAS HORTÍCOLAS EN INVERNADERO. APLICACIÓN AL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (CGL2016-79054-R)

 

Investigadors Principals: Dr. José Luis Casas Martínez i Dra. Mª Ángeles Marcos García

 

Vigència del Projecte: Gener de 2017 - Desembre de 2020

 

Organisme: Instituto Universitario de Investigación CIBIO (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad). Universitat d'Alacant (www.cibio.es).

 

Grup d'Investigació: Biodiversidad y Biotecnología aplicadas a la Biología de la Conservación (http://web.cibio.ua.es/diversidad/)

 

Programa de Doctorat: Biodiversidad y Conservación (R.D. 99/2011).

 

Resum del Projecte: El projecte aborda l'estudi de les interaccions entre els distints nivells tròfics que intervenen en un sistema format per la planta, l'insecte plaga i l'enemic natural, així com l'efecte que determinats inductors biòtics i abiòtics exercixen sobre les dites interaccions i sobre la capacitat defensiva de la planta. A fi d'aproximar el projecte a la situació real dels nostres cultius hem triat per al primer nivell tròfic el pimentó (Capsicum annuum, Solanaceae) perquè ocupa una superfície cultivada molt important, particularment en l'àrea mediterrània. En el segon nivell tròfic hem seleccionat el pugó Myzus persicae i el trips Frankliniella occidentalis, per ser plagues greus d'hortícoles que ocasionen diferent dany i resposta en les plantes i, en el cas del pugó, perquè no existix fins al moment cap solució eficaç diferent dels plaguicides. Per al nivell tròfic dels enemics naturals hem seleccionat el dípter Sphaerophoria rueppellii, per ser un depredador autòcton, per tant, ben adaptat a les condicions mediterrànies, i amb especificitat tròfica cap als áfidos, la qual cosa evita el risc d'una no desitjada depredació intragremial que provocaria desequilibris biològics en els agroecosistemas. L'altre depredador és l'hemípter generalista Orius laevigatus, utilitzat comunament pels agricultors orgànics per a combatre les plagues de trips. Com a novetat es planteja també avaluar l'efecte d'inductors de resistència abiòtics (silici, quitosano, extracte d'Equisetum i extractes de residus de Posidonia) i biòtics (Pseudomonas fluorescens) en estes interaccions.L'aposta per l'estudi integrat d'estes interaccions multitróficas en les que intervenen enemics naturals autòctons en el control biològic de plagues, respon a la necessitat d'oferir una alternativa eficaç a la lluita química per al control de les plagues, que, sense ocasionar perjuí a la biodiversitat dels agroecosistemas, evite al mateix temps els problemes associats a la introducció d'espècies exòtiques en els nostres cultius. A més, resulta nova la inclusió de sírfidos depredadors, ja que fins a moment, este tipus d'estudis només s'ha realitzat amb parasitoides.


El Projecte està organitzat en quatre grans àrees o objectius:
1. Caracterització de les respostes de la planta al fitòfag. Efecte d'inductors abiòtics i biòtics.
2. Caracterització de la resposta dels fitòfags davant d'estímuls químics en interaccions multitróficas.
3. Caracterització de la resposta del depredador davant d'estímuls químics en interaccions multitróficas.
4. Assaig en hivernacles comercials de l'eficàcia de productes seleccionats a partir dels objectius anteriors.

La metodologia proposada unix tècniques clàssiques d'anàlisi de comportament enfront d'estímuls visuals, tàctils i químics i olfatometría que permetran analitzar la resposta dels insectes a compostos volàtils, així com tècniques post-genòmiques (proteòmica i metabolòmica) , l'aplicació del qual a este camp resulta nova i aportarà una major compressió de la resposta de la planta i de la comunicació química entre ella i els insectes implicats en el sistema. Els resultats que s'obtinguen en este Projecte contribuiran al manteniment de la biodiversitat en ecosistemes agrícoles, en la mesura que van dirigits a la millora del Control Biològic i Integrat de Plagues.

 

Oportunitats:El candidat s'integrarà en un grup d'investigació consolidat (http://web.cibio.ua.es/diversidad/) amb àmplia experiència en desplegament de projectes d'investigació competitius i en l'estudi d'insectes relacionats amb el control biològic de plagues. A més, tindrà ocasió de participar en les activitats conjuntes que es desenrotllen en el marc de la Unitat Associada al CSIC (IPAB) (https://cibio.ua.es/ipab/index.html) sobre temes relacionats amb el control de plagues d'insectes vectors.

 

Perfil del Candidat: Llicenciatura o grau en Ciències Biològiques, Ciències Ambientals, Enginyeria Agrícola, Biologia o Màster en disciplines relacionades o equivalents. Es requerix estar prèviament admés en el Programa de Doctorat de Biodiversitat i Conservació de l'institut CIBIO i un escrit de compromís de matrícula en el mateix. Es valorarà coneixement d'anglés, almenys, de nivell B1. Imprescindible tindre permís de conduir Es requerix disponibilitat per a realitzar treballs de camp en les zones d'estudi. Es valoraran mèrits aportats relacionats amb el temàtica del projecte.

 

Més informació: Dr. José Luis Casas Martínez: jl.casas@ua.es i Dra. Mª Ángeles Marcos García: marcos@ua.es

 


 

CÀTEDRA UNESCO
UNESCO
Reserves de Biosfera i Ambient Urbà
INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ - CIBIO
Carretera San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicent del Raspeig - Alicante
Tfno.+ 34 965 90 9607 // Fax : + 34 965 90 3780

cibio@ua.es


UA
UICN